top of page

Süti kezelés

 

Mik azok a sütik és ki kezeli az adatokat?

 

Az Adatkezelő által működtetett https://walterrozsivilla.hu/ weboldal – a legtöbb weboldalhoz hasonlóan – sütiket használ. A süti egy olyan személyazonosításra önmagában nem alkalmas adategyüttes, amelyet a weboldal szervere küld a látogató böngészéshez használt eszközére és annak böngészőprogramjában eltárolódik, majd ezt később a küldő szerver onnan kiolvashatja, azt azonban más weboldal nem tudja kezelni. A sütiket a rendszer az eszközön tárolja. A böngészők alapbeállítása szerint a sütik használata általában megengedett. A sütiket a felhasználó bármikor törölheti az eszközéről, illetve beállíthatja böngészőjét úgy, hogy azok alkalmazását
alapértelmezetten letiltsa. A sütik tiltásával azonban előfordulhat, hogy az oldal nem fog megfelelően
működni. Az egyes sütiket vagy a honlapot üzemeltető Adatkezelő, vagy valamely harmadik fél (külső szolgáltató) helyezi el.

 

A sütik típusai

 

A sütik lehetnek munkamenet sütik és állandó sütik. A munkamenet sütik (session cookie) lehetővé teszik, hogy látogatás során a weboldal megfelelően működjön és a felhasználó beállításai a böngészés teljes ideje alatt, illetve a süti érvényességi ideje alatt megjegyezhetővé váljanak. Ezek a sütik lehetővé teszik, hogy a weboldalon belüli navigáció során bizonyos folyamatokat (pl. a belépést vagy bizonyos adatok, beállítások megadását) ne kelljen minden alkalommal ismét elvégezni. Az állandó sütik (persistent cookie) olyan sütik, amelyek érvényességi idejük alatt tárolásra kerülnek az eszközön a weboldal elhagyását, illetve a böngésző bezárását követően is, így lehetővé teszik a felhasználó preferenciáinak vagy műveleteinek a későbbi látogatás során történő alkalmazását is. Az érvényességi idő lejártáig a mentett sütik az eszközön tárolódnak, azonban az előre meghatározott érvényességi idő lejárta előtt is törölhetők.

 

Weboldalunk által használt sütik funkciói és a sütikkel kapcsolatos adatkezelés jogalapja

 

Funkciójuk szerint megkülönböztetve a sütik lehetnek elengedhetetlen, funkcionális, statisztikai és marketing sütik, weboldalunk azonban kizárólag az alábbi funkciójú sütiket használja:

 

 1. Az oldal működéséhez szükséges elengedhetetlen sütik (alapműködést biztosító sütik), melyek a weboldal használatát segítik azzal, hogy egyrészt az oldalon-keresztüli kéréshamisítással szembeni visszaélések megelőzésére szolgál, másrészt egyedi munkamenet azonosítót tartalmaz, amely a weboldal működéséhez szükséges.

  A weboldalunk nem tud helyesen működni ezen sütik nélkül, így ezen sütik esetében adatkezelésünk jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti, a honlap működtetéséhez fűződő jogos érdekünk.

 2. Az oldalunkon használt statisztikai sütik visszajelzést nyújtanak számunkra ahhoz, hogy átlássuk, a látogatóink milyen tartalmat kedvelnek a weboldalon. Ezek a sütik statisztikai információkat gyűjtenek például a weboldal látogatottságáról, a látogatók által használt böngészőről. Statisztikai sütiket kizárólag az érintett, mint felhasználó GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulása esetén helyezünk el az eszközön. Vagyis amennyiben hozzájárult a sütik használatához, a böngésző sütiket tárol az Ön számítógépén vagy egyéb eszközén, hogy rendszerünk felismerje beállításait. A hozzájárulás érvényessége időnként lejár, ugyanakkor lehetősége van arra is, hogy ezen érvényességi idő lejártát megelőzően is bármikor visszavonja hozzájárulását. Ezt böngészője sütibeállításai között bármikor megteheti. Felhívjuk figyelmét, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

A weboldalunk által ténylegesen használt sütik

 

ElnevezéseFunckciójaCéljaÉrvényességi ideje

 

A sütik használatának megtiltása

 

Ha nem szeretné, hogy a weboldal használata során sütiket használjunk, az internetes böngészője beállításaiban bármikor módosíthatja sütibeállításait, ennek keretében részben vagy egészben kikapcsolhatja azok használatát. A sütik kezelésére vonatkozó útmutatókat az egyes böngészők esetében az alábbi linkeken érheti el:

 

Hírlevél feliratkozás

A MÉM MDK az érintett előzetes, egyértelmű és kifejezett hozzájárulása esetén a Walter Rózsi-villa, mint kiállítóhely legfontosabb híreiről, az ott megrendezésre kerülő eseményekről, rendezvényekről e-mail formájában hírleveleket küld részére. A feliratkozáskor rögzített adatokat a MÉM MDK csak és kizárólag elektronikusan kezeli.

A MÉM MDK semmilyen formában nem vállal felelősséget a hibásan, hamisan megadott adatokból származó tévedésekért, károkért, az ebből eredő mindennemű felelősség az érintettet, mint feliratkozót terheli. Hibás vagy hamis adatokkal megadott feliratkozásokat a MÉM MDK a tudomására jutását követően haladéktalanul törli.

A MÉM MDK biztosítja, hogy a hírlevelekről az érintett bármikor leiratkozzon, az adott e-mail alján található, „leiratkozás a hírlevélről” fülre kattintva.

 

Adatkezelés célja

Tájékoztatás nyújtása a Walter Rózsi-villa, mint kiállítóhely legfontosabb híreiről, az ott megrendezésre kerülő eseményekről, rendezvényekről.

Adatkezelés jogalapja

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása, mely hozzájárulást az érintett önkéntesen, kifejezett formában adja meg:

 • elektronikus feliratkozás esetén e-mail címének megadásával;

 • papír alapú feliratkozás esetén a hírlevélre való feliratkozás céljára készült mintadokumentumon e-mail címe és opcionális a feliratkozás dátumának kitöltésével.

Kezelt adatok köre

A hírlevélre feliratkozó, mint érintett e-mail címe, továbbá a feliratkozás időpontja, amennyiben az érintett az erre vonatkozó információt megadja.

Adatok forrása

Az érintett.

Adatkezelés időtartama

A Társaság hírlevél-szolgáltatás üzemeltetésének végéig azzal, hogy amennyiben az érintett leiratkozik a hírlevélről, törlési kérelmét követően személyes adata haladéktalanul törlésre kerül.

Adatfeldolgozó

Rocket Science Group LLC (székhelye: 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA; adószáma: 24388122-2-03; elérhetősége: dpo@mailchimp.hu; honlap: https://mailchimp.com/), aki Mailchimp szolgáltatást, azaz a hírlevélküldés üzemeltetését látja el.

Google LLC (székhelye: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), aki a Google Forms szolgáltatás útján megvalósuló űrlap alapú adatbekéréssel és -feldolgozással összefüggésben az adatok tárolását látja el.

Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos legfontosabb jogai

 

Az érintett az adatkezeléssel összefüggésben bármikor:

 

 • tájékoztatást kérhet az adatkezelésre vonatkozóan,

 • hozzáférést kérhet a rá vonatkozóan kezelt adatokhoz,

 • pontatlan adatok esetén helyesbítést vagy a hiányos adatok kiegészítését kérheti,

 • a hozzájárulása alapján kezelt adatok törlését kérheti,

 • a jogos érdek jogalapon kezelt adatai vonatkozásában annak kezelése ellen tiltakozhat

 • kérheti az adatkezelés korlátozását.

 

Az érintett tájékoztatás kérése alapján – amennyiben az nem esik törvényben meghatározott érdekből korlátozás alá – megismerheti, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e a Adatkezelőnél, és jogosult arra, hogy a rá vonatkozóan kezelt adatok kapcsán tájékoztatást kapjon (arról, hogy)

 

 • a Adatkezelő azokat milyen célból kezeli,

 • mi jogosítja fel a Adatkezelőt az adatok kezelésére (jogalapjáról),

 • mikortól és meddig kezeli a Adatkezelő az adatait (időtartamáról),

 • milyen adatokat kezel a Adatkezelő, és azok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja,

 • a személyes adatok címzettjeiről, illetve a címzettek kategóriáiról,

 • harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbításról,

 • amennyiben azokat nem az érintettől gyűjtötte, akkor az adatok forrásáról,

 • az automatizált döntéshozatal jellemzőiről, ha ilyet alkalmaz az adatkezelő,

 • az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogairól,

 • jogorvoslati lehetőségeiről.

 

A tájékoztatás iránti és hozzáférésre irányuló kérelmekre a Adatkezelő legkésőbb egy hónapon belül válaszol. Az érintett vonatkozásában a róla kezelt személyes adatokról kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Az adat helyesbítésének (módosításának) kérése esetén a módosítani kért adat valóságát az érintettnek alá kell támasztania, és igazolnia kell azt is, hogy valóban az arra jogosult személy kéri az adat módosítását. Az Adatkezelő csak így tudja megítélni azt, hogy az új adat valós-e, és ha igen, akkor módosíthatja-e a régit.

Amennyiben nem egyértelmű, hogy a kezelt adat helyes-e vagy pontos-e, akkor az Adatkezelő az adatot nem helyesbíti, csak megjelöli, azaz jelzi, hogy azt az érintett kifogásolta, de nem biztos, hogy helytelen. Az Adatkezelő a kérés hitelességének megerősítését követően, indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti a pontatlan személyes adatokat, illetve kiegészíti a kérelemmel érintett adatokat. A helyesbítésről vagy megjelölésről az Adatkezelő az érintettet értesíti. Az adat törlésének, zárolásának kérése esetén az érintett kérheti adatainak törlését, ami azt jelenti, hogy az Adatkezelő köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha:

 

 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték,

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amiért kezelték,

 • ha az érintett hozzájárulásán alapult az adatok kezelése és azt visszavonta, és más jogalap az
  adatok további kezelését nem teszi jogszerűvé,

 • az Adatkezelő számára az adatok törlését előíró jogszabály ilyen kötelezettséget állapít meg, és
  annak még nem tett eleget.

 

Az érintett kérheti az adatkezelés korlátozását, amelynek az Adatkezelő akkor tesz eleget, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
  vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok
  pontosságát,

 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
  felhasználásának korlátozását,

 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett
  igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy is a rá
  vonatkozó adatkezelés ellen,

 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
  vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget
  élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

Ha az adat korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja az érintettet.

 

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

Amennyiben az érintett úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés a GDPR vagy az Infotv. rendelkezéseibe ütközik, illetve sérelmesnek véli azt, ahogy a Adatkezelő a személyes adatait kezeli, akkor javasoljuk, hogy először az Adatkezelőt keresse meg panaszával. A panasza minden esetben kivizsgálásra kerül. Ha a panasza ellenére továbbra is sérelmezi azt, ahogy az Adatkezelő kezeli az adatait, vagy közvetlenül hatósághoz szeretne fordulni, akkor bejelentéssel élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu).

 

Lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el.

 

Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím) szerinti törvényszéknél (https://birosag.hu/torvenyszekek) nyújtja-e be keresetét.

A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a https://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso oldalon.

bottom of page